O nas

Tomasz Popiela – Prezes Fundacji JTMM (na zdjęciu po lewej)

Fundacja „Ja też mam marzenia” powstała z inicjatywy Dariusza Babonia, a jej Prezesem jest mgr Tomasz Popiela – absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie inicjonowania i popierania wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in. imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych, festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych zawodów i turniejów sportowych.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu edukacji, wychowania oraz innych realizacji celów statutowych,
 • Inicjowanie i popieranie wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in.:
 • imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych,
 • festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych
 • zawodów i turniejów sportowych,
 • kiermaszów, koncertów, występów itp.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • Propagowanie oraz promocja działań związanych z integracją pokoleniową, wewnątrz i międzypokoleniową,
 • Promocja i organizacja wolontariatu wśród lokalnej społeczności,
 • Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i instytucji w tym szkół, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w formach kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych i sportowych, zjazdów, zielonych szkół i itp.
 • Tworzenie warunków oraz promowanie wraz ze wspieraniem programów
  i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu i atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – rekreacja, sport,
 • Tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym także z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem itp.

Struktura organizacyjna:

 • Fundator – Dariusz Baboń
 • Prezes Fundacji – mgr Tomasz Popiela
 • Vice Prezes Fundacji – Sławomir Żegleń
 • Sekretarz Fundacji- Majoch Marcin
 • Rada Fundacji
 • Stanisław Baboń
 • Chyc Karolina

Prezes Fundacji mgr Tomasz Popiela otrzymał wyróżnienia:

Złota Odznaka „Zasłużeni dla sportu” – otrzymana od Ministra Sportu Rzeczypospolitej Kamila Bortniczuka.

,,Odznaka Honorowa Starego Sącza’’– za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, krzewieniu ducha sportu następnych pokoleń oraz działalność na rzecz promocji Starego Sącza na arenie międzynarodowej.

,,Złote jabłko Sądeckie’’– za pracę społeczną na rzecz rozwoju piłki nożnej na Sądecczyźnie, za zaangażowanie w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej oraz za działalność na rzecz promocji Sądecczyzny na arenie międzynarodowej.