Statut fundacji

FUNDACJA „JA TEŻ MAM MARZENIA”

Tekst jednolity z dnia 05.02.2018 r.

 

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja „JA TEŻ MAM MARZENIE ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dariusza Babonia zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joanna Pasierb w kancelarii notarialnej w Zakopanem, ul. Kościuszki 1 w dniu 05.02.2018 roku działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,  Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)   i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm)  oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Siedzibą fundacji jest Zakopane.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest w szczególności obszar powiatu tatrzańskiego i miasta Zakopane. Działania Fundacji mogą być realizowane również na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu edukacji, wychowania oraz innych realizacji celów statutowych,
 • Inicjonowanie i popieranie wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in.:
 • imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych,
 • festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych
 • zawodów i turniejów sportowych,
 • kiermaszów, koncertów, występów itp.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • Propagowanie oraz promocja działań związanych z integracją pokoleniową, wewnątrz
  i międzypokoleniową,
 • Promocja i organizacja wolontariatu wśród lokalnej społeczności,
 • Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i instytucji w tym szkół, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w formach kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych i sportowych, zjazdów, zielonych szkół i itp.
 • Tworzenie warunków oraz promowanie wraz ze wspieraniem programów i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu i atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – rekreacja, sport,
 • Tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym także
  z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem itp.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację imprez okolicznościowych i innych wydarzeń,
 • Realizację projektów wdrażanych przez Fundację w zakresie działań statutowych,
 • Prowadzenie innowacyjnych zadań w zakresie upowszechniania edukacji, wychowania , sportu
 • Działalność edukacyjną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych organizacji pozarządowych zbieżną z jej celami.

Działalność gospodarcza

§9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) PKD – 93.19.Z – Działalność związana ze sportem,

b) PKD – 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,

c) PKD 93.29.Z  – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

d) PKD  73.1.Z  usługi reklamowe  w tym sponsoringowe.

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie:

a)  2000 tys.(słownie: dwa tysiące złotych) na działalność gospodarczą ,

b)  1000 tys. (jeden tysiąc  złotych) na działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i organizowanych imprez oraz wydarzeń publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.
 • Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych

§12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§13

Władzami fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków. Liczba członków może zostać zwiększona po wyrażeniu zgody przez Fundatora.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołania członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiany członkostwa w Radzie Fundacji, a na okres wchodzenia w skład Zarządu członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy w Fundacji,

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy….

 Cały dokument do pobrania w PDF tutaj.