LogoFUN

 
phone  691-392-640     email kontakt@jatezmammarzenia.pl     pin  Bolesław Prusa 7e, 33-300 Nowy Sącz   LogoFUN2  Polub nas na FB!  
 
 

Prezes

Fundacja "Ja też mam marzenia" powstała z inicjatywy Dariusza Babonia, a jej Prezesem jest mgr Tomasz Popiela - absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie inicjonowania i popierania wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in. imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych, festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych zawodów i turniejów sportowych...

 

Read1

 

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu edukacji, wychowania oraz innych realizacji celów statutowych,
 • Inicjonowanie i popieranie wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in.:
 • imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych,
 • festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych
 • zawodów i turniejów sportowych,
 • kiermaszów, koncertów, występów itp.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • Propagowanie oraz promocja działań związanych z integracją pokoleniową, wewnątrz i międzypokoleniową,
 • Promocja i organizacja wolontariatu wśród lokalnej społeczności,
 • Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i instytucji w tym szkół, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w formach kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych i sportowych, zjazdów, zielonych szkół i itp.
 • Tworzenie warunków oraz promowanie wraz ze wspieraniem programów
  i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu i atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – rekreacja, sport,
 • Tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym także z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem itp.

 

Struktura organizacyjna:

 

Fundator – Dariusz Baboń

Prezes Fundacji - mgr Tomasz Popiela

Vice Prezes Fundacji – Sławomir Żegleń

Sekretarz Fundacji- Majoch Marcin

Rada Fundacji

Stanisław Baboń

Chyc Karolina

 

Prezes Fundacji mgr Tomasz Popiela otrzymał wyróżnienia:

 

Złota Odznaka "Zasłużeni dla sportu" - otrzymana od Ministra Sportu Rzeczypospolitej Kamila Bortniczuka.

,,Odznaka Honorowa Starego Sącza’'- za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, krzewieniu ducha sportu następnych pokoleń oraz działalność na rzecz promocji Starego Sącza na arenie międzynarodowej.

,,Złote jabłko Sądeckie’’- za pracę społeczną na rzecz rozwoju piłki nożnej na Sądecczyźnie, za zaangażowanie w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego stylu życia na Ziemi Sądeckiej oraz za działalność na rzecz promocji Sądecczyzny na arenie międzynarodowej.