LogoFUN

 
phone  691-392-640     email kontakt@jatezmammarzenia.pl     pin  Bolesław Prusa 7e, 33-300 Nowy Sącz   LogoFUN2  Polub nas na FB!  
 
 

 

 

FUNDACJA  JA TEŻ MAM MARZENIE

Tekst jednolity z dnia 05.02.2018 r.

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 • Fundacja pod nazwą Fundacja „JA TEŻ MAM MARZENIE ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dariusza Babonia zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joanna Pasierb w kancelarii notarialnej w Zakopanem, ul. Kościuszki 1 w dniu 05.02.2018 roku działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.,  Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)   i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm)  oraz niniejszego Statutu.
 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3

1. Siedzibą fundacji jest Zakopane.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 • 4
 • Terenem działalności Fundacji jest w szczególności obszar powiatu tatrzańskiego i miasta Zakopane. Działania Fundacji mogą być realizowane również na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 • 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 6

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  edukacji, wychowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności cele dotyczą prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu edukacji, wychowania oraz innych realizacji celów statutowych,
 • Inicjonowanie i popieranie wszelkiej aktywności lokalnej społeczności w tym wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych poprzez organizację m.in.:
 • imprez okolicznościowych związanych m.in. z Dniem Dziecka, Mikołajkowych i Świątecznych oraz innych,
 • festynów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych
 • zawodów i turniejów sportowych,
 • kiermaszów, koncertów, występów itp.
 • Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • Propagowanie oraz promocja działań związanych z integracją pokoleniową, wewnątrz
  i międzypokoleniową,
 • Promocja i organizacja wolontariatu wśród lokalnej społeczności,
 • Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych i instytucji w tym szkół, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w formach kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych i sportowych, zjazdów, zielonych szkół i itp.
 • Tworzenie warunków oraz promowanie wraz ze wspieraniem programów i przedsięwzięć sprzyjających aktywnemu i atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – rekreacja, sport,
 • Tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w tym także
  z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych bezrobociem, alkoholizmem itp.
 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację imprez okolicznościowych i innych wydarzeń,
 • Realizację projektów wdrażanych przez Fundację w zakresie działań statutowych,
 • Prowadzenie innowacyjnych zadań w zakresie upowszechniania edukacji, wychowania , sportu
 • Działalność edukacyjną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji.
 • 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych organizacji pozarządowych zbieżną z jej celami.

 

Działalność gospodarcza

 • 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) PKD – 93.19.Z - Działalność związana ze sportem,

b) PKD - 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,

c) PKD 93.29.Z  - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

d) PKD  73.1.Z  usługi reklamowe  w tym sponsoringowe.

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie:

a)  2000 tys.(słownie: dwa tysiące złotych) na działalność gospodarczą ,

b)  1000 tys. (jeden tysiąc  złotych) na działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i organizowanych imprez oraz wydarzeń publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji.
 • Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 • 12
 • Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

 • 13
 • Władzami fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

 • 14
 • Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 • Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków. Liczba członków może zostać zwiększona po wyrażeniu zgody przez Fundatora.
 • W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi
 • Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołania członka Rady i przez to pozbawienie
  go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiany członkostwa w Radzie Fundacji, a na okres wchodzenia w skład Zarządu członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy w Fundacji,
 • Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 • Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 • W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy....

 

 Cały dokument do pobrania w PDF tutaj.